مصاحبه ها

 این اشک نجات بخش عالَم است

این اشک نجات بخش عالَم است

همیشه زبان، مترجم عقل بوده، ولی ترجمان عشق، چشم است. آنجا که اشکی از روی احساس و درد و سوز می‌ریزد، عشق حضور دارد، ولی آنجا که زبان با گردش منظم ...

https://samtekhoda.com