اشعار و متون ادبی

 نم نم اشک

نم نم اشک

سمت خدا ـ تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی                                  مریم قدیسه ی ذریه ی طاها شدییک نخی از چادرت مانند کعبه محترم                                   قبله ی عرشی ترین سجاده ی دنیا شدیبوسه ...

 چشم انتظار

چشم انتظار

سمت خدا ـ در سرد سیر شهر دل، روح بهاریدر  شوره زار سینه ی من چشمه ساریمیخواهی امشب بر کویر دیدگانمبا روضه هایت باغی از شبنم بکاریسهم تو از ارث پدر، ...

 دل شاه خراسان

دل شاه خراسان

سمت خدا ـ حرم امن تو کافی است هراسان شده رامثل شه راه بده آهوی گریان شده رادل سپردیم به آن معجزه ی چشمانتتا که آباد کنی خانه ی ویران شده ...

 دُرّ هفـت دریا

دُرّ هفـت دریا

سمت خدا ـ سلام خواهر قرآن، سلام دختر دینسلام مادر عصمت، سلاله یاسینسلام دختر طاها و نور و طور سلامسلام ای گهرِ هفت بحـر نور، سلامتو وارث شرف و احتـرام فـاطمه‌ایتو ...

https://samtekhoda.com